доданийв корзину покупок!

Оформлення замовлення Продовжити покупки

Оферта

Публічний договір купівлі-продажу

За цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажу (надалі — “Договір” або “Публічний договір”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу товарів, фотографії яких розміщені на сайті: https://panskyshop.com/ (надалі – “Сайт”, “Інтернет-магазин”, відповідно). Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Інтернет-магазину та Покупці, при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Інтернет-магазину, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. Визначення термінів
1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
1.1.1 Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «Pansky shop», розміщений на веб-сайті https://panskyshop.com/
1.1.2 Товар (товари) - означає товар (товари) та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині Продавця;
1.1.3 Продавець - Інтернет-магазин «Pansky shop», розміщений на веб-сайті https://panskyshop.com/. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти» на веб-сайті https://panskyshop.com/
1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла всі його умови без виключення.
1.1.5. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.
1.1.6 Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення; 1.1.7 Замовлення - належно оформлена та розміщена на Сайті заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю;
1.2. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. Загальні положення

2.1 Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки “Оформити замовлення”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
2.2 Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Покупцем.
2.3 При акцепті цієї оферти Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
2.4 Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Оформити замовлення”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

3. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний Покупцем Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
3.3 Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
3.4 Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Продавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

4. Вибір Товару та порядок укладення Договору

4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині «Pansky shop» наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «В кошик», а потім кнопку «Замовити» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою).
4.2 Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Оформити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.
4.3 Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення» на веб-сайті https://panskyshop.com/
4.4. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті https://panskyshop.com/ на дату укладання Покупцем даного Договору.
4.5. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про: - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адресу електронної пошти Продавця; - основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; - вартість обраного Покупцем Товару включаючи всі податки і збори, а також вартість його доставки Покупцю; - спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; - гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); - гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання; - порядок прийняття претензій; - період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; - порядок розірвання даного Договору; - інші умови на яких Товар пропонується до продажу.
4.6. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
4.7. Натискання Покупцем на кнопку «Підтвердити замовлення» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
4.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням Покупця, даний Договір укладається у письмовій формі.
4.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 3 (Трьох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.4.1.-п.4.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
4.10. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем в порядку, встановленому п. 4.1.- п. 4.2. даного Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох автентичних примірниках. Перший примірник оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передання), другий - підписується Покупцем або Отримувачем Товару та залишається у Продавця.
4.11. Протягом строку, встановленого п.4.9. даного Договору, Продавець зобов’язується: - присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер; - направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується: - порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем; - інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою); - умови і порядок обміну (повернення) Товару; - Порядок прийняття претензії щодо Товару; - Гарантійні зобов’язання та інформація про інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару; - порядок розірвання Договору.
4.12. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.4.9. даного Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару. 4.13. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Покупець має право:
5.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;
5.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
5.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;
5.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Pansky shop»;
5.1.5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
5.1.6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
5.1.7. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;
5.1.8. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України. 5.2. Покупець зобов’язується:
5.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором; 5.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Pansky shop», способами та порядком його оплати;
5.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару в інтернет магазині «Pansky shop»
5.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;
5.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару; 5.2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;
5.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України. 5.3. Продавець має право:
5.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;
5.3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
5.3.4 вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;
5.3.5 в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання. 5.4 Продавець зобов’язується:
5.4.1 належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
5.4.2 надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті https://panskyshop.com/
5.4.3 надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті https://panskyshop.com/
5.4.4 у терміни, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;
5.4.5 у терміни, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п. 7.9 даного Договору;
5.4.6 на вимогу Покупця здійснювати обмін (заміну) придбаного ним Товару неналежної якості на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар з числа Товарів наявних у продажу на веб-сайті https://panskyshop.com/
5.4.7 дотримуватись повного та безумовного виконання гарантійних зобов’язань;
5.4.8 у разі розірвання чи відмови Покупця від даного Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
5.4.9 виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України. 6. Вартість Товару та порядок оплати Товару
6.1 Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Pansky shop», наводиться на веб-сайті https://panskyshop.com/ (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.2 Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Pansky shop», включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.
6.3 Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Pansky shop» (далі - Розпродаж). При цьому Продавець на веб-сайті https://panskyshop.com/ обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):
- які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;
- звичайну вартість Товарів, що виставлені на Розпродаж, і їх вартість на період проведення Розпродажу.
6.4 Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті https://panskyshop.com/ обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору): зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо.
6.5 Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті https://panskyshop.com/ на дату укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості цього Товару внаслідок запроваджених Продавцем Акційних пропозицій та/або Розпродажу (у випадку їх проведення на момент укладання Покупцем даного Договору).
6.6 З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.
6.7 Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
6.8 Всі розрахунки за даним Договором здійснюються у національній валюті України.

7. Доставка Товару. Перехід права власності на Товар

7.1 Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений ним Товар за адресою Продавця, зазначеній у Розділі «Контакти» на веб-сайті https://panskyshop.com/
7.2 Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
7.3 У разі доставки Товару кур'єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська служба.
7.4 Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
7.5 Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.
7.6 Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Доставка і оплата»на веб-сайті https://panskyshop.com/
7.7 Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором згідно умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта»
7.8 Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.
7.9 Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:
- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п. 4.1. - п. 4.2. даного Договору;
- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару та із зазначенням дати здійснення розрахунків за Товар.
7.10 Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за сукупності наступних умов:
- оплати Покупцем повної вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;
7.11 Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

8. Якість Товару, порядок пред’явлення та задоволення претензій Покупця.

8.1 Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
8.2 У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.
8.3 Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

9. Повернення та заміна Товару

9.1. Покупець має право протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей Товар на інший аналогічний Товар у Продавця, якщо отриманий Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.
9.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.
9.3 Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.9.1. даного Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України
9.4 Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену на веб-сайті https://panskyshop.com/
9.5. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.9.4. даного Договору заяви.
9.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
9.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині «Pansky shop», Покупець має право:
- або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині «Pansky shop» із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;
- або розірвати даний Договір в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.
- або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині «Pansky shop». При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.
9.8. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому Розділом 11 даного Договору.

10. Порядок розірвання Договору

10.1 Покупець має право розірвати даний Договір протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару, а також в інших випадках, передбачених даним Договором та нормами чинного законодавства України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п. 10.2. даного Договору.
10.2 Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.12.1 даного Договору.
10.3 Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.
10.4 Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
10.5 Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом 11 даного Договору.

11. Повернення Товару

11.1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець повертає Товар за адресою Продавця, зазначеною на веб-сайті https://panskyshop.com/

12. Порядок повернення коштів сплачених за Товар, порядок відшкодування витрат Покупця

12.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену на веб-сайті https://panskyshop.com/
12.2. До зазначеної в п.12.1. заяви Покупцем обов’язково додається:
- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;
- документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у випадку заявлення вимог щодо відшкодування таких витрат).
12.3. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із наступних способів:
- перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.12.1 даного Договору;
- видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною на веб-сайті https://panskyshop.com/
12.4 У зазначеній в п. 12.1. даного Договору заяві Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п. 12.3 даного Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару. У випадку оплати Покупцем Товару за допомогою банківської платіжної картки повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за такий Товар здійснюється на цю банківську платіжну картку.
12.5 У випадку, якщо у зазначеній в п. 12.1 даного Договору заяві Покупець не обрав жодний із визначених в п. 12.3 способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається що Покупець виявив бажання отримати відповідні суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною на веб-сайті https://panskyshop.com/
12.6 Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 11 даного Договору.
12.7 Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем не пізніше 20 (двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п. 12.1 даного Договору заяви.
12.8 При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13. Відповідальність Продавця та порядок вирішення спорів

13.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
13.2 Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
13.3 У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.
13.4 Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.
13.5 У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14. Інші умови

14.1 Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «Pansky shop».
14.2 Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору встановлюється з 01 січня 2020 р. по 01 січня 2023 р. включно.
14.3 Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент.
14.4 Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:
- будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;
- відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.
14.5 Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.
14.6 Укладення даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
14.7 Підтвердженням факту укладення даного публічного Договору є зазначене в Розділі 4 даного публічного Договору надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.
14.8 Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.
14.9 Укладаючи даний публічний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину «Pansky shop», а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині «Pansky shop». При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень повідомивши про це Продавця.
14.10 Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації/авторизації на веб-сайті https://panskyshop.com/ Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:
- внесення Продавцем (володілець та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;
- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем кур’єрам та службам доставки, виключно в цілях, передбачених п. 14.11 даного Договору;
- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
14.11 Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті https://panskyshop.com/, Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:
- з метою ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині «Pansky shop»;
- в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Інтернет-магазину «Pansky shop», Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині «Pansky shop», здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу;
- з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару;
- з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.
14.12 З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.